Vision 50/50

Djursholms Golfklubb är sedan 2019 med på resan mot ett mer jämställt och inkluderande Golfsverige! Klubben antogs till Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 och projektet påbörjades i maj 2019.

Vision 50/50 – golfens jämställdhetsarbete

Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50
Arbetet startade med en utbildning, Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 som vänder sig till klubbledning, styrelse, banchef och tränare i syfte att arbetet ska få fäste och bli en integrerad del i klubbens övergripande utvecklingsarbete. Medlemmar bjöds in att delta i en referensgrupp. Totalt har ca 35 personer hittills varit involverade i referensgruppen som består av medlemmar i alla åldrar och spelnivåer, representanter från alla kommittéer, såväl nya som gamla medlemmar och inte minst både kvinnor och män. Även personal har såklart deltagit.

Med hjälp av Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 har vi skaffat oss viktig kunskap, spanat på vår verksamhet och gjort nulägesanalyser. Vi har spanat på fyra arenor:

  • På golfbanan
  • På anläggningen
  • Mötesrummet
  • Bland de anställda

Vi har till exempel:

  • Synat våra aktiviteter och tävlingar på klubben. Är alla välkomna? Kan alla vara med?
  • Observerat attityder och uttryck på klubben – bemöter vi varandra så som vi själva vill bli bemötta?
  • Funderat över om vi har en arbetsmiljö som tilltalar både kvinnor och män?

Utifrån nulägesanalysen och spaningarna har vi i grupper arbetat med att hitta problemformuleringar. Med hjälp av digitala möten har vi nu i början av året färdigställt problemformuleringarna. Nästa steg blir att formulera mål och sätta samman en handlingsplan för ett hållbart utvecklingsarbete över tid.

På webben finns filmer, föreläsningar, forskningsrön, uppgifter och mallar som stöd för att inleda ett förändringsarbete på golfklubben. Läs mer på golf.se.

Vad är Vision 50/50?
Vision 50/50 är Svenska Golfförbundets långsiktiga förändringsarbete för ett jämställt och inkluderande Golfsverige med en jämnare könsfördelning bland golfspelare och i ledande positioner. 

Initiativet ligger i linje med och bidrar till förbundets vision ”Världens bästa golf – för alla” och värdegrund ”För golfens bästa – i tidens anda”. Arbetet har kvalitetssäkrats genom forskning och omfattar utbildning och operativt förändringsarbete på alla nivåer – i förbundet, distrikten och på golfklubbarna. Mål fram till 2020:

  • 200 klubbar ska ha påbörjat ett förändringsarbete enligt Vision 50/50
  • 10 000 fler kvinnor som medlemmar
  • Minst 35 procent kvinnor som ledamöter i golfklubbarnas styrelser/valberedningar 

Det är styrelsens förhoppning att detta kommer bidra till vår gemenskap och att Djursholms Golfklubb blir en ännu mer välkomnande, jämställd och trevlig klubb. Vi hoppas att du vill vara med på resan!

Har du inte haft möjlighet att delta tidigare går det fortfarande bra att anmäla sig till utbildningen via formuläret nedan eller kontakta vår Förändringsledare, Anna Nelson Orring, anna@orring.se.

1. Uppstart av projektet

2. Status höst 2020

3. Faktabroschyr vision 50/50

4. Kuriren höst 2020 Vision 50/50

5. Presentation vårmötet 2021 Vision 50/50

Enkäten är först mottagen hos oss när ni samtidigt fått en bekräftelse till den e-post ni angivit. Får ni ingen bekräftelse har alltså inte anmälan gått fram och vi ber er då att försöka igen.